Oslobođenja 1, Beograd

Tel: +381 11 2638-615, 2634-642, 3564-413, 3564-415

O nama

Preduzeće "Termika-Beograd"a.d. sa sedištem u Beogradu, Ul.Kraljevića Marka br. 2, Matični br. 07064403, PIB 100180993, Tekući račun 205-4421-17 kod Komercijalne banke Beograd, nastalo je 01.01.1970 godine od Montažne jedinice Beograd koja je poslovala u sastavu RO "Termika" Ljubljana. Montažna jedinica se transformisala u OOUR "Beograd" u sastavu RO "Termika" Ljubljana 23.03.1978 godine. Zatim se OOUR "Beograd" izdvojio iz "Termike" Ljubljana i organizovao se kao Društveno preduzeće "Termika-Beograd" koje je registrovano u Privrednom sudu u Beogradu rešenjem Fi. 2/90 od 05.01.1990 godine. Postupkom privatizacije preduzeće se putem javne aukcije transformisalo u Akcionarsko društvo "Termika-Beograd" i registrovano je rešenjem IV Fi. 9215/03 od 25.09.2003 godine u Privrednom sudu u beogradu. Preduzeće "Termika-Beograd"a.d. od 04.07.2005 godine vodi se u registru Agencije za privredne registre pod brojem BD. 3149/2005.

Preduzeće se bavi izvođenjem termoizolacionih radova, projektovanjem, proizvodnjom, transportom roba i prodajom roba i usluga u unutrašnjem i spoljnom trgovinskom prometu. Pretežna delatnost preduzeća su izvođenje tople i hladne izolacije i ona se obavlja na objektima Termoelektrana u Obrenovcu, Ušću, Kostolcu, Svilajncu, Ugljeviku , BiH , Pljevljima u CG, zatim u hemijskoj i naftnoj industriji, Azotari Pančevo, Petrohemiji Pančevo, Rafineriji Pančevo, Rafineriji Beograd i dr. industrijskim postrojenjima.

Na izradi i montaži termičke izolacije kao i izvođenju završnih radova u građevinarstvu preduzeće radi 40 godina počev od 01.01.1970. godine kao Montažna jedinica Beograd tadašnjeg preduzeća "Termika" Ljubljana i to vrlo uspešno nadamo se i u budućnosti, sa poznatim znakom raspoznavanja "Termika-Beograd" a.d. – uvek najbolji!

Za svo vreme rada preduzeće je steklo visoke reference za kvalitet i u roku izvedene radove kod svih napred navedenih firmi gde izvodi radove. Uz to preduzeće ima i potrebne licence izdate od Ministarstva za kapitalne investicije i to:

  • Licencu (PO52M1) za projektovanje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za za termoelektrane snage 10MW i više i
  • Licencu (IO30M1) za izvodjenje radova na termotehničkim, termoenergetskim, procesnim i gasnim instalacijama,

kao i 8 individualnih licenci za visoku stručnu spremu i to: 330,333,430,434.

Preduzeće je uvelo standard kvaliteta ISO 9001:2000, tako da sa svojom ekonomskom i finansijskom snagom, tehničkom i profesionalnom sposobnošću uspešno posluje u uslovima sve oštrije konkurencije na tržištu.

Bliži podaci o uspešnosti i radu preduzeća mogu se pronaći na web adresama Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze i Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Vesti

21.09.2023.

Polugodišnji izveštaj "Termika Beograd" a.d. Beograd za 2023.

Izveštaj možete preuzeti klikom na ikonicu


06.07.2023.

Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende

Obaveštenje možete preuzeti klikom na ikonicu


04.07.2023.

Zapisnik sa Redovne Skupštine društva Termika-Beograd a.d. Beograd 2023.

Zapisnik možete preuzeti klikom na ikonicu