Kraljevića Marka 2, Beograd

Tel: +381 11 2623-161, 2634-642, 2638-615

Faks:+381 11 2632-472

O nama

Preduzeće "Termika-Beograd"a.d. sa sedištem u Beogradu, Ul.Kraljevića Marka br. 2, Matični br. 07064403, PIB 100180993, Tekući račun 205-4421-17 kod Komercijalne banke Beograd, nastalo je 01.01.1970 godine od Montažne jedinice Beograd koja je poslovala u sastavu RO "Termika" Ljubljana. Montažna jedinica se transformisala u OOUR "Beograd" u sastavu RO "Termika" Ljubljana 23.03.1978 godine. Zatim se OOUR "Beograd" izdvojio iz "Termike" Ljubljana i organizovao se kao Društveno preduzeće "Termika-Beograd" koje je registrovano u Privrednom sudu u Beogradu rešenjem Fi. 2/90 od 05.01.1990 godine. Postupkom privatizacije preduzeće se putem javne aukcije transformisalo u Akcionarsko društvo "Termika-Beograd" i registrovano je rešenjem IV Fi. 9215/03 od 25.09.2003 godine u Privrednom sudu u beogradu. Preduzeće "Termika-Beograd"a.d. od 04.07.2005 godine vodi se u registru Agencije za privredne registre pod brojem BD. 3149/2005.

Preduzeće se bavi izvođenjem termoizolacionih radova, projektovanjem, proizvodnjom, transportom roba i prodajom roba i usluga u unutrašnjem i spoljnom trgovinskom prometu. Pretežna delatnost preduzeća su izvođenje tople i hladne izolacije i ona se obavlja na objektima Termoelektrana u Obrenovcu, Ušću, Kostolcu, Svilajncu, Ugljeviku , BiH , Pljevljima u CG, zatim u hemijskoj i naftnoj industriji, Azotari Pančevo, Petrohemiji Pančevo, Rafineriji Pančevo, Rafineriji Beograd i dr. industrijskim postrojenjima.

Na izradi i montaži termičke izolacije kao i izvođenju završnih radova u građevinarstvu preduzeće radi 40 godina počev od 01.01.1970. godine kao Montažna jedinica Beograd tadašnjeg preduzeća "Termika" Ljubljana i to vrlo uspešno nadamo se i u budućnosti, sa poznatim znakom raspoznavanja "Termika-Beograd" a.d. – uvek najbolji!

Za svo vreme rada preduzeće je steklo visoke reference za kvalitet i u roku izvedene radove kod svih napred navedenih firmi gde izvodi radove. Uz to preduzeće ima i potrebne licence izdate od Ministarstva za kapitalne investicije i to:

  • Licencu (PO52M1) za projektovanje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za za termoelektrane snage 10MW i više i
  • Licencu (IO30M1) za izvodjenje radova na termotehničkim, termoenergetskim, procesnim i gasnim instalacijama,

kao i 8 individualnih licenci za visoku stručnu spremu i to: 330,333,430,434.

Preduzeće je uvelo standard kvaliteta ISO 9001:2000, tako da sa svojom ekonomskom i finansijskom snagom, tehničkom i profesionalnom sposobnošću uspešno posluje u uslovima sve oštrije konkurencije na tržištu.

Bliži podaci o uspešnosti i radu preduzeća mogu se pronaći na web adresama Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze i Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Vesti

04.02.2020.

Zapisnik sa održane vanredne skupštine akcionara

Zapisnik možete preuzeti klikom na ikonicu


31.01.2020.

Izveštaj sa održane vanredne skupštine akcionara

Izveštaj možete preuzeti klikom na ikonicu


08.01.2020.

Formular za glasanje u odsustvu 2020.

Formular možete preuzeti klikom na ikonicu